Συμφωνία παροχής υπηρεσιών της OS Home / Olimpia Splendid S.p.a.

Καλώς ήρθατε στο OS Home! Πριν αποδεχτείτε τη Συμφωνία, πρέπει να διαβάσετε διεξοδικά όλα τα περιεχόμενα της Συμφωνίας και να γνωρίζετε πλήρως τους όρους της, ιδίως τις περιοριστικές ρήτρες ή τις εξαιρέσεις. Οι περιοριστικές ρήτρες ή εξαιρέσεις είναι έντονες ή επισημαίνονται με άλλες μορφές για να τραβήξουν την προσοχή σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για τους όρους της Συμφωνίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο επιχειρηματικό τμήμα της Olimpia Splendid S.p.a. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία προτού διαβάσετε και αποδεχτείτε όλους τους όρους της Συμφωνίας, τις σχετικές συμφωνίες και κανόνες κ.λπ. Μόλις επιλέξετε "Συμφωνώ και υποβάλλω τη Συμφωνία" (δείτε τη σελίδα εγγραφής για λεπτομερή διατύπωση) και ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής ή χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία με οποιαδήποτε μορφή, θα θεωρηθεί ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τον περιορισμό της Συμφωνίας και των κανόνων που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της Συμφωνίας, η Olimpia Splendid S.p.a. έχει το δικαίωμα να περιορίσει μονομερώς, να αναστείλει ή να τερματίσει την υπηρεσία για εσάς και έχει το δικαίωμα να διερευνήσει τις σχετικές ευθύνες σας. Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών (εφεξής "η Σύμβαση") υπογράφεται από εσάς και την Olimpia Splendid S.p.a. Περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν) την Πολιτική απορρήτου της Olimpia Splendid S.p.a. και άλλα περιεχόμενα. Σε περίπτωση αλλαγής, η Olimpia Splendid S.p.a. θα το ανακοινώσει μέσω του αδειοδοτημένου λογισμικού αποστέλλοντας ένα μήνυμα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Με την ανακοίνωση, η τροποποιημένη συμφωνία και οι κανόνες γίνονται αυτόματα μέρος της Συμφωνίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς για τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αντίρρησης για τις εν λόγω σχετικές αλλαγές, σταματήστε τη χρήση της υπηρεσίας της Olimpia Splendid S.p.a. Εάν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, θεωρείται ότι δεν έχετε αντίρρηση κατά των αλλαγμένων κανόνων και συμφωνείτε να τους τηρείτε.

Ορισμοί Όρων
1.1 Το αδειοδοτημένο λογισμικό αναφέρεται σε σύστημα λογισμικού που αναπτύχθηκε από την Olimpia Splendid S.p.a., που έχει μεταφορτωθεί και εγκατασταθεί και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τερματικά κινητών συσκευών του συστήματος.
1.2 Οι υπηρεσίες αναφέρονται σε υπηρεσίες που παρέχονται για εσάς από την Olimpia Splendid S.p.a. και τους προμηθευτές της. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω υπηρεσίες στο κινητό τερματικό με το αδειοδοτημένο λογισμικό.

Υπηρεσία
2.1 Η Olimpia Splendid S.p.a. σας προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης ευφυούς εξοπλισμού ζωής, βάσει των οποίων μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ευφυή τερματικά στην έξυπνη πλατφόρμα της Olimpia Splendid S.p.a. και των προμηθευτών της μέσω του Olimpia Splendid S.p.a. Control και να πραγματοποιήσετε διασύνδεση μεταξύ του ευφυούς εξοπλισμού. Το περιεχόμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει τη διαχείριση του ευφυούς εξοπλισμού, τη διασύνδεση σκηνών και την έκθεση ανάλυσης κ.λπ. Οι εν λόγω λειτουργίες ενδέχεται να βελτιστοποιηθούν ή να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις αλλαγές των απαιτήσεων των χρηστών ή την κρίση του προμηθευτή υπηρεσιών, ενώ η παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να ανασταλεί λόγω τακτικής και ακανόνιστης συντήρησης.

Περιεχόμενο υπηρεσίας
3.1 Παρακαλούμε εισάγετε την επωνυμία της εταιρείας που σας παρέχει το δικαίωμα χρήσης του προϊόντος που βασίζεται σε αυτό το λογισμικό.
3.2 Απαγορεύεται η άδεια χρήσης, η πώληση, η μίσθωση, η μεταβίβαση, η έκδοση του προϊόντος σε οποιαδήποτε μορφή ή η χρήση του προϊόντος για άλλους εμπορικούς σκοπούς. 3.2 Λόγω των περιορισμών στην πλατφόρμα προσαρμογής λογισμικού και στα τερματικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αδειοδοτημένο λογισμικό μόνο στην εγκεκριμένη πλατφόρμα συστήματος και στο τερματικό- εάν εγκαταστήσετε το αδειοδοτημένο λογισμικό σε άλλο τερματικό εξοπλισμό, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο υλικό ή στη λειτουργία του λογισμικού σας.
3.3 Αναγνωρίζετε ότι το αδειοδοτημένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται η εγκατάσταση, η εφαρμογή και η εκτέλεση του αδειοδοτημένου λογισμικού. Εάν είναι απαραίτητη μια τέτοια εμπορική λειτουργία, θα πρέπει να ληφθεί προηγούμενη γραπτή έγκριση και άδεια από την Olimpia Splendid S.p.a.
3.4 Η Olimpia Splendid S.p.a. και οι προμηθευτές της μπορούν να αλλάζουν, να αναβαθμίζουν ή να μεταβιβάζουν το αδειοδοτημένο λογισμικό ή τις σχετικές λειτουργίες από καιρό σε καιρό και να προσθέτουν νέες λειτουργίες ή υπηρεσίες στο σύστημα του αδειοδοτημένου λογισμικού. Εάν δεν συνοδεύονται ξεχωριστές συμφωνίες με τις προαναφερθείσες νέες λειτουργίες ή υπηρεσίες, δικαιούστε τις αντίστοιχες λειτουργίες και υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται επίσης στη Σύμβαση.
3.5 Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και τη νομιμότητα των δεδομένων εισόδου και τη νομιμότητα του τρόπου με τον οποίο λαμβάνετε τα δεδομένα και οφείλετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των πληροφοριών από καιρό σε καιρό. Εσείς αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους για βλάβη και απώλεια των εν λόγω πληροφοριών.
3.6 Θα φυλάσσετε σωστά τον αριθμό λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κενού ασφαλείας για τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αποκάλυψης του κωδικού πρόσβασης χρήστη), θα πρέπει να ενημερώσετε εγκαίρως την Olimpia Splendid S.p.a. και η Olimpia Splendid S.p.a. θα σας βοηθήσει στη λήψη των σχετικών μέτρων. Διαφορετικά, όλες οι συμπεριφορές που σχετίζονται με το λογαριασμό σας θα αναλαμβάνονται από εσάς και θα φέρετε όλες τις ευθύνες.

Ένα τρίτο μέρος
4.1 Αναγνωρίζετε ότι ορισμένες υπηρεσίες της Olimpia Splendid S.p.a και των προμηθευτών της βασίζονται σε λογισμικό ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω υπηρεσίες