Οργανωτικό μοντέλο και κώδικας δεοντολογίας

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την κατανόηση και τον διαμοιρασμό των προσδοκιών της αγοράς όσον αφορά τα ηθικά πρότυπα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Olimpia Splendid εξασφαλίζει ότι οι βασικές μας αξίες είναι σαφώς καθορισμένες και αποτελούν τη βάση της εταιρικής μας κουλτούρας.

DOWNLOAD THE CODE OF ETHICS

Γενικές αρχές
Για την επίτευξη των στόχων μας, στην Olimpia Splendid επιδιώκουμε τη δημιουργία αξίας με σταθερό τρόπο προς όφελος των μετόχων, του ανθρώπινου δυναμικού, των πελατών και των προμηθευτών στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού κανονιστικού συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων πρέπει να συμμορφώνεται πάντοτε με τις αρχές της πίστης, της νομιμότητας και της δικαιοσύνης. Όλοι όσοι εργάζονται στην Olimpia Splendid δεσμεύονται να τηρούν και να διασφαλίζουν την απαρέγκλιτη τήρηση αυτών των αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Κανόνες συμπεριφοράς
Η Olimpia Splendid αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων και των συνεργατών της να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκτός αυτών που πραγματοποιούνται προς όφελος της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπονται από το νόμο και είναι συμβατές με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν ως εργαζόμενοι της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποφεύγονται όλες οι καταστάσεις στις οποίες μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ή οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα λήψης αμερόληπτων αποφάσεων προς το συμφέρον της εταιρείας.

Whistleblowing Reports 
Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 24/2023 οποιεσδήποτε αναφορές για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας μπορούν να απευθύνονται από τους αποδέκτες απευθείας στο Εποπτικό Συμβούλιο στον σύνδεσμο Αναφορές καταγγελιών

Διαβάστε τη διαδικασία αναφοράς
 

Μοντέλο Οργάνωσης και Διαχείρισης
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Olimpia Splendid, που δημοσιεύεται εδώ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μοντέλου Οργάνωσης και Διαχείρισης που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2023.

Κατεβάστε το Μοντέλο Οργάνωσης και Διαχείρισης - Γενικό Μέρος