Ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο. 13 και 14 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 (εφεξής "ΓΚΠΔ")

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Olimpia Splendid App. Το απόρρητο και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε συνεχώς να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα με ακρίβεια, νομιμότητα και διαφάνεια σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. Με την παρούσα ανακοίνωση, σκοπεύουμε να περιγράψουμε πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, μοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, καθώς και να καθορίσουμε τις επιλογές και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα.
 
1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ;
Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο πελάτης κατά την εγγραφή και κατά τη χρήση της εφαρμογής:

- έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος στην κινητή συσκευή
- σειριακός αριθμός συσκευής
- δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού
- διεύθυνση IP
- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Η εταιρεία μας συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λήψη και τη χρήση της Εφαρμογής αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που έχουν κατεβάσει ή χρησιμοποιούν ενεργά την Εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για τη δημιουργία προφίλ πελατών, για την προσφορά προϊόντων ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς.
Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού τρίτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της Εφαρμογής (Apple Store, Google Play) ενδέχεται να συλλέγουν, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, ορισμένα δεδομένα χρηστών, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο, των smartphones και άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται. Η εταιρεία μας δεν εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται αυτόνομα και αποκλειστικά από τους αντίστοιχους Υπεύθυνους Επεξεργασίας Δεδομένων, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη γι' αυτές. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να διαβάσετε επίσης τις ανακοινώσεις απορρήτου που δημοσιεύονται σε αυτές τις πλατφόρμες πριν από τη χρήση της υπηρεσίας. Η απλή απεγκατάσταση της Εφαρμογής από την κινητή σας συσκευή θα σταματήσει με άμεση ισχύ την περαιτέρω συλλογή δεδομένων από την εταιρεία μας.
 
2. ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για
τους σκοπούς που συνδέονται αυστηρά με τη λήψη και την ενεργοποίηση της Εφαρμογής. Ειδικότερα, για τη λήψη της Εφαρμογής, και αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας, ο χρήστης πρέπει να επιτρέψει στην Εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε ορισμένους πόρους της κινητής συσκευής, όπως τα δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού της συσκευής.

Ως εταιρεία, πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις και διατάξεις, όπως η υποχρέωση αποθήκευσης δεδομένων σύμφωνα με την εμπορική και φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα κάθε μεμονωμένου πελάτη αποκαλύπτονται μόνο παρουσία νομικής υποχρέωσης στις δημόσιες και δικαστικές αρχές.

Για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος εκ μέρους των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. υπεράσπιση των δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ενώπιον δικαστηρίου).Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το στοιχείο α), η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το στοιχείο β) και το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το στοιχείο γ).
 
3. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Η επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη θα γίνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με τη χρήση ηλεκτρονικών ή μηχανογραφικών εργαλείων σε διαρκή και ουσιαστική συμμόρφωση με τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016. 32 του ΓΚΠΔ και αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επιπλέον, τα δεδομένα θα διαχειρίζονται και θα προστατεύονται σε χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ΓΚΠΔ. 4 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, δηλαδή: συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, κλείδωμα, επικοινωνία, διαγραφή και καταστροφή. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για νόμιμους και σχετικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς να υπόκεινται σε κατάρτιση προφίλ.
 
4. ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα θα συλλέγονται απευθείας από τον πελάτη, από το προϊόν Olimpia Splendid ή από την κινητή συσκευή του μέσω της εφαρμογής μας. Όπου ο νόμος δεν επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις αποθήκευσης, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για τη διάρκεια που αναφέρεται στη σύμβαση συνδρομής της εφαρμογής συν μια περαιτέρω περίοδο 10 ετών και έξι μηνών ή 15 ετών και έξι μηνών από τη λήξη της σύμβασης (ανάλογα με τους όρους παραγραφής των δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία μπορεί να χρειαστεί να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας ή με τη νομική απαίτηση